Polityka ochrony informacji o użytkownikach witryny Baack.com, wszystkich jej usługach i aplikacjach

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka określa procedurę przetwarzania Danych Osobowych i ochrony informacji o osobach korzystających z usług strony internetowej Baack.com ("Witryna"), wszystkich jej usług i aplikacji ("Użytkownicy").

1.2. Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie ochrony informacji dotyczących Użytkowników, w tym ich Danych Osobowych, przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem oraz w celu ochrony prawa do prywatności Użytkownika.

1.3. Zasady zbierania, przetwarzania, przechowywania, przekazywania i niszczenia informacji o Użytkownikach Witryny są regulowane przez niniejszą Politykę i inne oficjalne dokumenty Administracji Strony.

1.4. Aktualna wersja Polityki jest dokumentem publicznym i jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu poprzez link Baack.com/home/privacy. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i powiadamia o tym Użytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji Polityki pod stałym linkiem Baack.com/home/privacy. Zmiany warunków niniejszej Polityki wejdą w życie po ich opublikowaniu.

1.5. Rejestrując się i korzystając z Usługi, Użytkownik bezwarunkowo akceptuje warunki niniejszej Polityki.

1.6. W przypadku braku porozumienia, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Witryny, wszystkich jej usług i aplikacji.

2. Warunki użytkowania

2.1. W ramach świadczenia usług za korzystanie z Serwisu i wszystkich swoich usług i aplikacji (dalej - Site Services) organie administracyjnym, działając racjonalnie iw dobrej wierze, uważa on, że użytkownik:

2.1.1. posiada niezbędne prawa umożliwiające mu rejestrację i korzystanie z tej Witryny;

2.1.2. Zapewnia wiarygodne dane o sobie w ilościach niezbędnych do korzystania z Usług Witryny;

2.1.3. Jest w pełni świadomy, że wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą zostać udostępnione innym użytkownikom Serwisu oraz internautów mogą być kopiowane i dystrybuowane do takich użytkowników.

2.2. Administracja strona nie jest odpowiedzialny za dokładność otrzymanych informacji o użytkownikach i nie sprawdzić dokładność informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy takie badanie jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika administracji serwisu.

3. Cele przetwarzania informacji o użytkownikach

Administracja Strony wykonuje przetwarzanie informacji o Użytkownikach, w tym ich Danych Osobowych, w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Użytkowników dotyczących korzystania z Witryny, wszystkich jej usług i aplikacji.

4. Informacje o użytkownikach

4.1. Dane osobowe użytkowników obejmują:

4.1.1. adres e-mail podany przez użytkownika;

4.1.2. imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, elektroniczny portfel i / lub numer karty bankowej podany przez Użytkownika;

4.1.3. wszelkie dane dodatkowo dostarczone przez Użytkownika na żądanie Administratora Strony w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkowników wynikających z Zasad korzystania z witryny.

Administracja zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika kopii dokumentu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego imię, nazwisko i zdjęcie Użytkownika. Również administracja serwisu ma prawo do żądania dodatkowych informacji konieczne i wystarczające, zdaniem administracji serwisu w celu identyfikacji użytkownika, który będzie wyeliminować nadużycia i naruszenia praw osób trzecich.4.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта, включает в себя:

4.2. Inne informacje na temat Użytkowników przetwarzanych przez Administratora Strony obejmują:

4.2.1. Dodatkowe dane uzyskane poprzez dostęp do Serwisu, w tym informacje na temat środków technicznych (urządzenia), interakcji technologicznej z Serwisu (w tym adres IP systemu operacyjnego hosta poglądów użytkownika, typ przeglądarki, położenie geograficzne, ISP);

4.2.2. dane automatycznie odbierane podczas uzyskiwania dostępu do Strony za pomocą plików cookie;

4.2.3. informacje otrzymane przez Administratora Strony w wyniku działań Użytkownika w Witrynie.

4.3. Zbieranie informacji o urządzeniu technicznym (urządzeniu)

Administracja witryny gromadzi dane niezbędne do uzyskania dostępu do Usług Witryny i niezbędnego administrowania Witryną:

 • do utrzymywania i analizowania funkcjonalności Witryny;
 • do personalizowania zawartości Witryny i wyświetlania reklam kontekstowych.

Administracja Strony informuje Użytkowników, że automatycznie otrzymuje następujące informacje o środkach technicznych (urządzeniu) Użytkownika:

 • Adres IP;
 • kod kraju;
 • Numery identyfikacyjne IDFV, identyfikator reklamowy Android, IMEI (międzynarodowa tożsamość sprzętu mobilnego);
 • token powiadomień push.

Niektóre z tych danych mogą jednoznacznie identyfikować urządzenie, ale nie identyfikują go osobiście. Tylko w przepisach poszczególnych krajów informacja identyfikująca urządzenie jest utożsamiana z danymi osobowymi.

5. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i niszczenie informacji o użytkowniku

5.1. Zbiór danych osobowych użytkownika jest przeprowadzany na stronie:

 • przy rejestracji Użytkownika;
 • kiedy Użytkownik wprowadza z własnej inicjatywy dodatkowe informacje o sobie w przyszłości.

5.1.1. Dane osobowe przewidziane w punkcie 4.1.1. Niniejsza Polityka jest dostarczana przez Użytkownika i stanowi minimum wymagane do rejestracji.

5.1.2. Dane osobowe określone w punkcie 4.1.2. niniejszej Polityki zapewnia Użytkownik dodatkowo z własnej inicjatywy za pomocą zakładki "edit" w dziale "Moja strona".

Umieszczając dowolne informacje na osobistej stronie, Użytkownik w pełni rozumie i zgadza się, że określone dane mogą być dostępne dla innych użytkowników Internetu, biorąc pod uwagę cechy architektury i funkcjonalności Strony.

5.2. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • ważność przetwarzania danych;
 • Zapobieganie przetwarzaniu danych osobowych w sposób niezgodny z celem gromadzenia danych osobowych;
 • zgodność Danych Osobowych z celami opracowania;
 • Używanie zautomatyzowanych systemów do przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy ręczne przetwarzanie jest wymogiem prawa.

5.3. Przechowywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

5.4. Korzystanie z Danych Osobowych nie oznacza przeniesienia ich na osoby trzecie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych zasadach:

 • przeniesienie Danych Osobowych do zewnętrznych wykonawców Administracji Strony jest możliwe wyłącznie ze wskazaniem Użytkownika lub za zgodą Użytkownika na przekazanie danych i pod warunkiem, że tacy kontrahenci podejmą zobowiązania w celu zapewnienia poufności otrzymanych informacji;
 • Przekazywanie danych osobowych użytkownikom na żądanie agencji rządowych (samorządów) odbywa się w sposób określony w przepisach prawa.

Aby osiągnąć te cele, Użytkownik wyraża zgodę na:

 • do Administracji Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, systematyzacji, wydobywania, porównywania, wykorzystywania danych osobowych;
 • otrzymywania i przekazywania stronom powiązanym i partnerom wyników automatycznego przetwarzania Danych Osobowych w postaci wartości całkowitych i / lub tekstowych oraz identyfikatorów odpowiadających szacowanym kryteriom określonym we wnioskach o przetwarzanie danych przez Administrację Strony i / lub osoby określone w niniejszym punkcie.

5.5. Zniszczenie danych osobowych użytkownika następuje, gdy:

 • Użytkownik usuwa dane ze swojej osobistej strony z własnej inicjatywy;
 • usunięcie przez Administrację Strony informacji umieszczonych przez Użytkownika, a także profilu Użytkownika w przypadkach określonych w Warunkach korzystania z Witryny.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1. Użytkownik ma prawo:

6.1.1.Aby zapewnić bezpłatny i bezpłatny dostęp do wcześniej podanych informacji o sobie na Stronie przy użyciu loginu i hasła.

6.1.2. Wprowadź zmiany do wcześniej podanych informacji o sobie na osobistej stronie użytkownika w Witrynie, pod warunkiem, że nowe informacje są aktualne i wiarygodne.

6.1.3. Usuń informacje o sobie ze swojej osobistej strony w Witrynie;

6.1.4. Wymagać od Administracji witryny aktualizacji swoich danych osobowych lub ich zniszczenia w przypadku, gdy takie dane: są

 • niepełne;
 • nieaktualne;
 • niewiarygodne;
 • otrzymane nie na podstawie prawnej i uczciwej;
 • nie są konieczne dla określonego celu Leczenia i / lub jeżeli nie jest możliwe wykonanie czynności określonych w pkt 6.1.2. i 6.1.3. niniejszej Polityki

7. Ochrona informacji o użytkownikach

7.1. Administracja Strony zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, podejmując niezbędne działania techniczne i organizacyjno-prawne.

7.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych logowania i hasła w celu autoryzacji dostępu do Strony. Użytkownik nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim, na zasadzie odpłatnej lub nieodpłatnej, prawa do korzystania z Usługi, a także musi podjąć środki w celu zapewnienia poufności danych logowania i hasła.

8. Ograniczenie niniejszej polityki

Efekt niniejszych Zasad nie dotyczy działań stron trzecich. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika.

Odzyskiwanie hasła

Prosimy wypełnić pole "E-mail".
Na podany adres zostanie wysłane powiadomienie z linkiem pozwalającym na odzyskanie hasła